Kommissorium 2011

Kommissorium for politisk økonomisk udvalg.

Udvalget beskæftiger sig med
- den globale og nationale fordeling af produktion og handel, herunder vækstbegrebet og bæredygtig økonomi.
- den nationale økonomiske udvikling, hvor politiske planer kan analyseres og kommenteres
- samfundsøkonomiske problemstillinger i det eksisterende private erhvervsliv og hvordan Enhedslistens mål om mere kollektive ejerformer kan konkretiseres og realiseres
- økonomien set i en større samfundsmæssig og ideologisk sammenhæng.

Udvalgets arbejdsmetode veksler mellem udarbejdelse af analyser af økonomiske emner og politiske udspil, formulering af EL-politik og konkrete forslag indenfor erhvervspolitik, nationaløkonomi, global økonomi. Udvalgets medlemmer holder på skift oplæg for hinanden og kommunikerer også på mail mellem møderne for at spidse skriftligt materiale til.
Udvalget tilstræber at holde et offentligt møde om året enten om et aktuelt politisk emne eller af mere ideologisk tilsnit og stimulere afdelingernes debat om strategiske temaer inden for politisk økonomi.

Udvalget disponerer over en underside til Enhedslisten.dk/, hvor indkaldelser, referater, oplæg, dokumenter, indlæg i pressen, m.v. kan lægges til almindelig orientering.
Udvalget tildeles ikke sekretærbistand, men ønsker at der udpeges en kontaktperson til HB og Folketingsgruppen, for at lette kommunikationen og for at ansvarliggøre personer i forhold til at sende sager af politisk økonomisk karakter til høring i udvalget, for at kvalificere HB og Folketingsgruppens arbejde.
Udvalget holder normalt møde en hverdags aften en gang om måneden i København, men håber at lave aflæggere i Jylland og på Fyn og derefter at holde landsudvalgsmøder i en weekend om året.

Godkendt i HB juni 2011

...

Kommissorium for gruppen til udvikling af demokratisk og bæredygtig produktion.

 

Gruppen vil formulere udspil til en demokratisk og bæredygtig produktionsoffensiv. Dette formål søges indfriet ved

 

A. at fremsætte forslag til virksomheder.

– hvor produktet eller tjenesteydelsen tilvejebringes, forbruges og bortskaffes på en bæredygtig måde,  

- hvor produktet eller tjenesteydelsen defineres i samarbejde med aftagerne, der formulerer et bindende formål med produktionen,

- hvor produktionen sker under de ansattes selvforvaltning og med ordentlige løn- og arbejdsvilkår,

- hvor kapitalejernes indflydelse begrænses i overensstemmelse med de kooperative sikringer, herunder øremærkning af overskud til virksomheden og det erklærede formål,

- hvor ejendomsforholdene kan være kooperativ-ejede, andelsejede, fondsejede, foreningsejede, selvejede, m.m.

 

B. at fremsætte forslag til en offentlig produktion, der er demokratisk og bæredygtig

 

C. at fremsætte forslag til en åben samfundsforskning, der kan udnyttes af alle borgere, herunder til udvikling af en demokratisk og bæredygtig produktion.

 

Disse virksomheder tjener både til at mætte bæredygtige behov i samfundet i dag og som demonstrationsmodeller med afsmittende effekt i retning mod et socialistisk samfund, hvor demokratiet - i modsætning til under kapitalismen – er strakt ud over både produktion og forbrug.

 

Gruppens arbejdsmetode veksler mellem formulering af principper, og analyser af eksisterende konkrete eksempler på virksomheder med elementer af demokrati og bæredygtighed. Gruppens medlemmer holder på skift oplæg for hinanden og kommunikerer også på mail mellem møderne for at spidse skriftligt materiale til.

 

Godkendt i Hovedbestyrelsen, sensommer 2008